Pravne podlage

Pomembnejše pravne podlage so:

  • Zakon o javnih skladih – ZJS-1 (Ur. list RS, št. 77/088/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP);
  • Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO – Uradne objave, št. 14/2003);
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Ur. list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016); 
  • Uredba komisije (EU) št. 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur. list EU L327/1 z dne 21. 12. 2022);
  • Uredba komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. list EU L2023/2831 z dne 15. 12. 2022);
  • Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (Ur. list EU L352/9 z dne 24. 12. 2022).

 

Predpisi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške:

 

Cenitve nepremičnin

JSMGG sprejema v zastavo cenitvena poročila sodnih cenilcev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin z dovoljenjem, izdanim od Slovenskega inštituta za revizijo, s sedežem na področju občin ustanoviteljic. Za morebitno zastavo nepremičnine izven področja občin ustanoviteljic in za cenitvena poročila cenilcev s sedežem izven področja občin ustanoviteljic je potrebno pridobiti predhodno soglasje JSMGG.