Katalog informacij

Katalog informacij javnega značaja za Javni sklad malega gospodarstva Goriške

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
Naziv organa Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Naslov​Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Kontakt ​05 335 03 67
Elektronski naslov jsmgg@nova-gorica.si
Spletna stran www.jsmgg.si
Odgovorna uradna oseba ​mag. Iris Podobnik, direktorica
Datum prve objave kataloga ​September 2008
Datum zadnje spremembe September 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovuwww.jsmgg.si, Informacije javnega značaja
Druge oblike kataloga​Tiskana verzija je dostopna na sedežu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. 

 

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
Kratek opis delovnega področja organaJavni sklad malega gospodarstva Goriške je javna finančna institucija, ki s ciljem razvoja in rasti gospodarskim in kmetijskim subjektom na področju goriških občin nudi finančne spodbude.
Seznam notranjih organizacijskih enot​Direktorica: mag. Iris Podobnik
Tajništvo: Marija Humar
Strokovna služba: Alda Lozar
Finančno računovodska služba: mag. Alenka Klemenc Assi
Organigram organaDirektor, področni podsekretar, višji svetovalec, poslovni sekretar.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba​mag. Iris Podobnik, direktorica
Telefon05 335 03 61
Elektronska pošta iris.podobnik@nova-gorica.si

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

  • Poslovna politika Javnega sklada malega gospodarstva Goriške je razvidna iz vsakokratnega Letnega poročila in Poslovnega in finančnega načrta.

 

Seznam uradnim oseb 

 

​Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

  • Evidenca prejemnikov državnih pomoči s področja gospodarstva
  • Evidenca prejemnikov državnih pomoči s področja kmetijstva

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Stroškovnik

  • Materialni stroški se prosilcu zaračunavajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ​(Ur. list RS, št. 24/16 in naslednji).

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaj

  • Plan spodbud
  • Objave razpisov